S O U L B L I S S

Loading

Post series: Book1

Uncategorized

Intro2

ಗೀತಾಧ್ಯಾನವು ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಮ್ | ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತಮ್ | ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಮûಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ | | ಮಂಬತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇûಷಿಣೀಮ್ || 1 || ಅರ್ಥ : ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ, ಪುರಾತನ ಋûಷಿಯಾದ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ, ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಅಮೃತಧಾರೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಓಂ, ಗೀತಾಮಾತೆಯೇ’ ನಾನು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು

Uncategorized

Intro

Swami Chinmayaanda’s Commentary into Kannada ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುಸಾರ ಅನುವಾದಕ : ವೈದ್ಯ ವಿನಾಯಕ ರಾವ್ ಬಾಪಟ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂಲಂಘಯತೇಗಿರಿಮ್ ಯತ್ಕೃಷಾತಮಹಂವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧಮಮ್ | ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಅನುವಾದ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಒಳರೋಗಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 102 ದಿವಸಗಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1000 ಪುಟಗಳಷ್ಟು

Recent Posts

Recent Comments

No comments to show.